Školská integrácia

Je výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských zariadení určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

V praxi to znamená, že školskou integráciou sa v súčasnosti chápe iba individuálne začlenenie žiakov so ŠVVP do tried strednej školy pre žiakov bez špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb.

Školská integrácia sa realizuje v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy. Ak je to potrebné, takýto žiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.

Za integrovaného žiaka sa považuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bol prijatý na strednú školu na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva po vykonaných diagnostických vyšetreniach.  K integrácii žiaka je nevyhnutná písomná žiadosť zákonného zástupcu o jeho vzdelávanie formou školskej integrácie. Škola prijíma žiaka po dôkladnom oboznámení sa s diagnózou a prognózou žiaka, po prerokovaní na pedagogickej rade školy a po zabezpečení nevyhnutných materiálno- technických a odborno-personálnych podmienok, nevyhnutných pre úspešné vzdelávanie žiaka. Riaditeľ školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva pred prijatím žiaka vytvorí podmienky na integrované vzdelávanie žiaka, úpravu triedy a školy, vybavenie kompenzačnými pomôckami, prípadne ďalšie požiadavky na zabezpečenie požadovanej úrovne integrovanej výchovy a vzdelávania žiaka.  Pri hodnotení alebo klasifikácii prospechu a správania integrovaného žiaka sa prihliada na možnosti žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy.