Žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami


Pervazívne poruchy vývinu charakterizuje kvalitatívne zhoršenie recipročných interakcií a spôsobov komunikácie, ako aj obmedzený, stereotypný, opakujúci sa repertoár záujmov a aktivít. Tieto kvalitatívne odchýlky sú prenikavou črtou fungovania jednotlivca vo všetkých situáciách. 

Pervazívne vývinové poruchy klasifikujeme nasledovne: 

  •  Detský autizmus: typ pervazívnej (všetkým prestupujúcej) vývinovej poruchy, ktorá je definovaná prítomnosťou abnormálneho alebo narušeného vývinu a ktorá sa prejavuje do troch rokov života. Je charakteristická abnormalitami vo všetkých troch oblastiach sociálnej interakcie, komunikácie a obmedzeného opakujúceho sa správania. 
  • Atypický autizmus: typ pervazívnej vývinovej poruchy, líšiaci sa od autizmu buď dobou vzniku, alebo naplnením všetkých troch skupín diagnostických kritérií. Teda, buď abnormálny a/alebo narušený vývin sa stáva manifestovým až po dosiahnutí troch rokov veku a/alebo chýbajú poruchy jednej či dvoch z troch oblastí psychopatológie požadovanej pre diagnózu autizmu (vzájomná sociálna interakcia, komunikácia a obmedzené stereotypne sa opakujúce správanie), aj napriek tomu, že existujú charakteristické abnormality v iných oblastiach. 
  •  Rettov syndróm: normálny či takmer normálny včasný vývin nasledovaný čiastočnou alebo úplnou stratou získaných manuálnych a verbálnych schopností spoločne so spomalením rastu hlavy. Charakteristická je strata funkčných pohybov ruky, stereotypne točiace zvieranie ruky a hyperventilácia. 
  • Iná detská dezintegračná porucha: pred jej začiatkom existovalo obdobie normálneho vývinu, že v priebehu niekoľko málo mesiacov došlo k dokázateľnej strate skôr získaných zručností, postihujúcich aspoň niekoľko vývinových oblastí, spoločne s nástupom charakteristických odchýlok sociálnych, komunikačných i v správaní. 
  • Hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi: táto kategória sa sem zahrňuje z dôvodu, že u detí s ťažkou mentálnou retardáciou (IQ pod 50), ktoré majú väčšie problémy s hyperaktivitou a pozornosťou, sa často objavuje stereotypné správanie. Takéto deti nereagujú na psychostimulanciá, ktoré u nich môžu navodiť ťažké dysforické reakcie, v adolescencii má hyperaktivita tendenciu byť nahradená hypoaktivitou. 
  • Aspergerov syndróm: označuje rovnaký typ kvalitatívnych porúch sociálnej interakcie typických pre autizmus, spolu s obmedzeným, stereotypným, opakujúcim sa repertoárom záujmov a činností. Pri Aspergerovom syndróme je prítomný priemerný, niekedy až nadpriemerný intelekt a rečové schopnosti (pasívna slovná zásoba býva bohatá, vývoj reči nebýva oneskorený). Napriek tomu majú ťažkosti s abstraktným myslením, vynikajú však v učení sa faktov, vzorcov, zoznamov. 
  •  Iné prenikavé vývinové poruchy