Denník 2018/2019

                                       online zápisky

05. 09. 2018 - rodičovské združenie študentov prvých ročníkov

12. 09. 2018 - zber materiálov, správ a odporúčaní pre tvorbu IVVP

18. 09. 2018 - pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Martine

26. 09. 2018 - tvorba IVVP

03. 10. 2018 - konzultácie pre rodičov, zápisnice IVVP

10. 10. 2018 - účasť na burze vysokých škôl v Bratislave

17. 10. 2018 - vypracovanie interného materiálu pre učiteľov - Aspergerov syndróm, distribúcia

24. 10. 2018 - vypracovanie interného materiálu pre učiteľov - dyslexia, konzultácie

31. 10. 2018 - jesenné prázdniny

07. 11. 2018 - vypracovanie interného materiálu pre učiteľov - dysgrafia, distribúcia

14. 11. 2018 - vypracovanie interného materiálu pre učiteľov - dysortografia, distribúcia, príprava na zasadnutie pedagogickej rady - klasifikácia 1. štvrťroka

21. 11. 2018 - rodičovské združenie

28. 11. 2018 - účasť na burze stredných škôl

05. 12. 2018 - otvorená škola, konzultácie

12. 12. 2018 - aktualizovanie dokumentácie študentov

19. 12. 2018 - návšteva Detského domova v Martine

09. 01. 2019 - otvorená škola, konzultácie

16. 01. 2019 - rodičovské združenie pre rodičov žiakov 2. ročníka (informácie k voľbe seminárov)

23. 01. 2019 - LV

30. 01. 2019 - hodnotenie študijných výsledkov integrovaných žiakov za 1. polrok 2018/2019

06. 02. 2019 - vypracovanie polročných hodnotení prospechu individuálne začlenených žiakov

13. 02. 2019 - prehodnocovanie IVVP na základe hodnotení prospechu

20. 02. 2019 - štúdium odbornej literatúry

27. 02. 2019 - otvorená škola, konzultácie

13. 03. 2019 - EČ a PFIČ MS - CJ B2

20. 03. 2019 - stretnutie organizované CPPPaP

27. 03. 2019 - kultúrno-poznávacia exkurzia Toskánsko

03. 04. 2019 - úprava prijímacích testov pre žiakov so švvp

10. 04. 2019 - oprava testov žiakov so švvp - poučenie v PK SJL, PK MAT

17. 04. 2019 - LV

24. 04. 2019 - klasifikačná pedagogická rada za 3. štvrťrok

15. 05. 2019 - účasť na slávnostnej akadémii v aule LF

22. 05. 2019 - pracovné stretnutie špec. pedagógov (ZŠ Zanovita, Martin)

29. 05. 2019 - spôsoby hodnotenia (vypracovanie interného materiálu pre vyučujúcich)

05. 06. 2019 - otvorená škola, konzultácie pre rodičov

12. 06. 2019 - konzultácie s triednymi učiteľmi a s pedagógmi školy

19. 06. 2019 - komplexné hodnotenie výsledkov žiakov so ŠVVP

26. 06. 2019 - vypracovanie koncoročnej hodnotiacej správy o činnosti ŠŠP