Žiak s telesným postihnutím

Za telesne postihnutého žiaka sa považuje ten, ktorý má v sociálnom uplatnení ťažkosti, vyplývajúce z nedostatku alebo deficitu orgánu, jeho funkcie, alebo procesu. Je to jednotlivec, u ktorého sa prejavujú zmeny a charakteristické ťažkosti pri poznávaní okolitého konkrétneho sveta a u ktorého sa prejavujú súčasne špecifické osobitosti pri utváraní osobnosti. 

Telesne postihnutý žiak sa vyznačuje chybami pohybového, nosného a nervového ústrojenstva, ktoré zapríčiňujú poruchy hybnosti. Patria sem všetky odchýlky tvaru tela a končatín, deformity, abnormality čiže anomálie. Telesné postihnutie môže byť: 

  • vrodené: vzniká geneticky alebo vznikne poruchou počas vnútromaternicového vývinu, 
  • získané: jedinec ho získa v priebehu života, môže byť dôsledkom úrazu, rôznych zápalových a degeneratívnych ochorení mozgu, miechy a podobne. 

Zo špeciálnopedagogického hľadiska u jednotlivcov s telesným postihnutím je treba sa zamerať predovšetkým na poruchy telesného vývinu, poruchy hybnosti, poruchy zraku a sluchu, reči a intelektu, narušenia správania a výskyt epilepsie. Najdôležitejšie je zistiť, do akej miery sú postihnuté funkcie a činnosti potrebné na to, aby si žiak mohol osvojiť vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prípravu na povolanie a spoločenské zaradenie.