Plán práce • stanovenie konzultačných hodín pre študentov, zákonných zástupcov/rodičov a pedagógov školy,
 • vypracovanie plánu práce školského špeciálneho pedagóga,
 • konzultačná činnosť s vedením školy a zamestnancami,
 • štúdium odbornej literatúry a aktuálnej legislatívy,
 • spolupráca so základnými školami kvôli doplneniu dokumentácie individuálne začlenených študentov,
 • usmernenie študentov - maturantov k odovzdaniu žiadostí k úľavám pri maturitných skúškach,
 • predloženie žiadostí a špeciálno-pedagogických posudkov maturantov v danom školskom roku vedeniu školy,
 • poskytnutie konzultačných a poradenských služieb zákonným zástupcom/rodičom resp. študentom k maturitám (osobne, telefonicky, elektronicky),
 • vedenie a aktualizácia dokumentácie integrovaných študentov nielen na začiatku, ale i počas celého školského roka,
 • vedenie a aktualizovanie dokumentácie nových študentov,
 • účasť na rodičovských združeniach, poskytnutie poradenských a konzultačných služieb zákonným zástupcom/rodičom,
 • vypracovanie polročných a koncoročných hodnotení prospechu individuálne začlenených žiakov (súčasť IVP),
 • individuálna práca so študentmi, pomoc pri riešení problémov vo vzdelávaní, podľa potreby úprava IVP,
 • konzultácie s triednymi učiteľmi a s pedagógmi školy,
 • poskytovanie odbornej literatúry rodičom, študentom i pedagógom školy,
 • štúdium odbornej literatúry, legislatívy, aktuálnych zmien a noviniek v oblasti špeciálneho školstva i edukácie,
 • účasť na zasadnutiach pedagogickej rady počas šk. roka,
 • účasť na vyučovacích hodinách v triedach, kde sú individuálne začlenení žiaci,
 • riešenie vzniknutých problémov v rámci edukačného procesu v súvislosti s IVP,
 • vypracovanie koncoročnej hodnotiacej správy o činnosti ŠŠP.