Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,školský zákon"), tento žiak je zároveň žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) a výchovno-poradenskú starostlivosť , vrátane diagnostiky, mu zabezpečuje centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie).

Za sociálne znevýhodnené prostredie, ktoré znevýhodňuje dieťa vo výchovnovzdelávacom procese sa považuje prostredie, ktoré charakterizujú aspoň tri z nasledovných kritérií: 

1. Rodina, v ktorej dieťa žije, neplní základné funkcie - socializačno-výchovnú, emocionálnu a ekonomickú. 

2. Chudoba a hmotná núdza rodiny dieťaťa. 

3. Aspoň jeden z rodičov dieťaťa je dlhodobo nezamestnaný, patrí k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie.

 4. Nedostatočné vzdelanie zákonných zástupcov - aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie. 

5. Nevyhovujúce bytové a hygienické podmienky, v ktorých dieťa vyrastá - absencia miesta na učenie, postele, elektrickej prípojky, pitnej vody, WC. 

6. Vyučovací jazyk školy je iný ako jazyk, ktorým dieťa hovorí v domácom prostredí. 

7. Rodina dieťaťa žije v segregovanej komunite. 

8. Sociálne vylúčenie komunity alebo rodiny dieťaťa z majoritnej spoločnosti.