Žiak s mentálnym postihnutím


Stav zastaveného alebo neúplného duševného vývinu. Tento vývin je charakterizovaný najmä narušením schopností, ktoré sa prejavujú v priebehu vývinového obdobia. Ide hlavne o poznávacie, sociálne, motorické a rečové schopnosti. 

Stupne postihnutia: 

  • ľahká duševná zaostalosť IQ 50 - 69 
  • stredne ťažká duševná zaostalosť IQ 35 - 49
  • ťažká duševná zaostalosť IQ 20 - 35 
  • hlboká duševná zaostalosť do 19 IQ 
  • iná duševná zaostalosť 
  • nešpecifi kovaná duševná zaostalosť zahŕňa: psychický defi cit NS, psychickú subnormu NS