Žiak s vývinovými poruchami učenia 

Špecifická vývinová porucha učenia je taká porucha alebo skupina porúch, ktorá žiakovi neumožňuje vzdelávanie, respektíve mu spôsobuje problémy vo vzdelávaní, ovplyvňuje jeho schopnosť učiť sa a jeho školský výkon. ,,Vývinová" znamená, že napriek prítomnosti poruchy od narodenia sa s jej prejavmi stretávame až na určitom stupni vývinu jednotlivca, teda po nástupe dieťaťa do základnej školy. ,,Špecifická" znamená, že porucha učenia zodpovedá špecifickým pomerom organizmu dieťaťa. Dá sa povedať, že napriek spoločným znakom porúch učenia sú ich prejavy u každého jednotlivca individuálne. 

  • dyslexia - porucha čítania, ktorá vzniká väčšinou na základe poruchy zrakového vnímania. Častá je prítomnosť poruchy pravo-ľavej a priestorovej orientácie. Prejavuje sa problémami pri čítaní, keď je čítanie porušené ako vlastný akt.
  • dysortografia - porucha pravopisu, ktorá vzniká väčšinou na podklade poruchy sluchového vnímania a rozlišovania hovoreného. Často je porušená schopnosť sluchovej analýzy a syntézy, sluchová orientácia a sluchová pamäť. Zúčastňuje sa aj porucha koncentrácie pozornosti. Prejavuje sa najmä pri nutnosti písať.
  • dysgrafia - porucha písania, ktorej podkladom býva najčastejšie porucha motoriky (najmä jemná motorika, ale niekedy v kombinácii s hrubou). Vyskytujú sa poruchy koordinácie pohybu, problémy v senzomotorickej oblasti a v oblasti lateralizácie. Žiaci majú neuvoľnenú celú ruku, predlaktie, zápästie a prsty ruky. Výsledkom je znížená kvalita písomného prejavu. Porušené je písanie ako vlastný akt.
  • dyskalkúlia - porucha počítania, sa týka ovládania základných matematických úkonov. Matematické schopnosti nie sú ovplyvnené defektom mentálnej schopnosti alebo nesprávnym spôsobom vyučovania. Jeho podkladom sú problémy v oblasti sluchového i zrakového vnímania, pravoľavej, priestorovej orientácie a poruchy koncentrácie a pamäti. Súvisí s lateralizáciou mozgových hemisfér. Často sa vyskytuje porucha motoriky a senzomotorickej koordinácie.
  • dyspraxia - porucha schopnosti vykonávať manuálne zložité činnosti. Porucha, ktorá postihuje osvojovanie, plánovanie a výkon pohybov. Žiaci s dyspraxiou sú neobratní, časté sú u nich problémy pri výkone bežných činností (napr. obliekanie, stravovanie). Často sú terčom posmechu ostatných spolužiakov.
  • dyspinxia - porucha výtvarných schopností charakteristická nízkou úrovňou kresby. Žiak pracuje s ceruzkou nešikovne, tvrdo, nedokáže previesť svoje predstavy z trojrozmerného priestoru na dvojrozmerný papier. Má problémy s pochopením perspektívy.
  • dysmúzia - porucha hudobných schopností. Prejavuje sa problémami v rozlišovaní tónov, žiak si nepamätá melódiu, nerozlišuje a nie je schopný reprodukovať rytmus.